Facebook


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

ชื่อ : นายยุทธพล ทับลา

เข้ารับตำแหน่ง : 18 ตุลาคม 2564
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว

เข้ารับตำแหน่ง : 03 พฤศจิกายน 2557
หมดวาระ : 08 ตุลาคม 2564
รายละเอียด.. »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

          

นายประกาศน เจริญยิ่ง  


หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

นางสาววัลภา  มีแก้ว

บริหารงานวิชาการ

 

นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา

บริหารงานงบประมาณ

 

นางสาวณัฐชนม์ เกิดดี

บริหารงานด้านบุคคล

 


นายพยากรณ์ ก่อแก้ว

บริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ