Facebook


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางเสาธง โดย นางแสงเดือน สุขรมย์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ และนางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม ศึกษานิเทศน์ ชำนาญการพิเศษ

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางเสาธง โดย นางแสงเดือน สุขรมย์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ และ นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม ศึกษานิเทศน์ ชำนาญการพิเศษ วันที่ ๑๕ ...

อ่านต่อ.. »


“๕ ธันวาคม” วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

“๕ ธันวาคม” วันคล้ายวันพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ   ท่านผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๓ (เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓) วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๓ (เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓)  วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ...

อ่านต่อ.. »


ต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายประกาศน เจริญยิ่ง วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ยินต้อนรับ นายประกาศน เจริญยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับตำแหน่งวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ...

อ่านต่อ.. »


ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมกับนักเรียนทุกคน  ร่วมกันจัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ กิจกรรมในงาน ประกวดการประดิษฐ์กระทง  ประกวดหนูน้อยน...

อ่านต่อ.. »


วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุยเด...

อ่านต่อ.. »


พิธีมอบทุนจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

พิธีมอบทุนจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)  ได้รับการจัดสรรเงินทุน เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่มีความยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข  จำนวน 41 คน ทุนละ 2,000 บาท โด...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมโรงเรียนสุจริต วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

กิจกรรมโรงเรียนสุจริต "เยาวชนรุ่นใหม่ กล้า เก่ง ดี" โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) จัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต "เยาวชนรุ่นใหม่ กล้า เก่ง ดี" โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกระบบช...

อ่านต่อ.. »


การนิเทศติดตามและประเมินผลตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 22 กันยายน 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทราปาร เขต 2 ได้ดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลตามโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) วันที่ 22 กันยายน 2563 ...

อ่านต่อ.. »


โครงการอบรมและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการอบรมและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2563 เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยด้านอัคคีภัย วันที่ 1 กันยาย...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

นางสาววัลภา  มีแก้ว

บริหารงานวิชาการ

 

นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา

บริหารงานงบประมาณ

 

นางสาวณัฐชนม์ เกิดดี

บริหารงานด้านบุคคล

 


นายพยากรณ์ ก่อแก้ว

บริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ