Facebook


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.แซด.พี โดยคุณผุสดี-คุณจิระนันท์ บุญเลิศ มอบข้าวสารให้กับโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.แซด.พี โดยคุณผุสดี-คุณจิระนันท์ บุญเลิศ มอบข้าวสารให้กับโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)  จำนวน ๒๘๐ ถุง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ จ...

อ่านต่อ.. »


การประชุมหัวหน้างาน ๔ ฝ่าย และการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

การประชุมหัวหน้างาน ๔ ฝ่าย และการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ...

อ่านต่อ.. »


พิธีเปิดและรับมอบ "โดม ๒๕ ปี กลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ และชุมชนวัดมงคลนิมิตร" และพิธีรับมอบเสาธงชาติ

พิธีเปิดและรับมอบ "โดม ๒๕ ปี กลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ และชุมชนวัดมงคลนิมิตร" และพิธีรับมอบเสาธงชาติ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔   ...

อ่านต่อ.. »


การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางเสาธง โดย นางแสงเดือน สุขรมย์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ และนางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม ศึกษานิเทศน์ ชำนาญการพิเศษ

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางเสาธง โดย นางแสงเดือน สุขรมย์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ และ นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม ศึกษานิเทศน์ ชำนาญการพิเศษ วันที่ ๑๕ ...

อ่านต่อ.. »


“๕ ธันวาคม” วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

“๕ ธันวาคม” วันคล้ายวันพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ   ท่านผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๓ (เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓) วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๓ (เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓)  วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ...

อ่านต่อ.. »


ต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายประกาศน เจริญยิ่ง วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ยินต้อนรับ นายประกาศน เจริญยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับตำแหน่งวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ...

อ่านต่อ.. »


ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมกับนักเรียนทุกคน  ร่วมกันจัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ กิจกรรมในงาน ประกวดการประดิษฐ์กระทง  ประกวดหนูน้อยน...

อ่านต่อ.. »


วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุยเด...

อ่านต่อ.. »


พิธีมอบทุนจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

พิธีมอบทุนจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)  ได้รับการจัดสรรเงินทุน เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่มีความยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข  จำนวน 41 คน ทุนละ 2,000 บาท โด...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

          

นายประกาศน เจริญยิ่ง  


หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

นางสาววัลภา  มีแก้ว

บริหารงานวิชาการ

 

นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา

บริหารงานงบประมาณ

 

นางสาวณัฐชนม์ เกิดดี

บริหารงานด้านบุคคล

 


นายพยากรณ์ ก่อแก้ว

บริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ