Facebook


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

ผู้อำนวยโรงเรียน ดร.พิไลวรรณ แตงขาว ร่วมกิจกรรมแห่ผ้าห่มหลวงปู่เขียว ณ วัดหัวคู้

ผู้อำนวยโรงเรียน ดร.พิไลวรรณ  แตงขาว ร่วมกิจกรรมแห่ผ้าห่มหลวงปู่เขียว ณ วัดหัวคู้ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ...

อ่านต่อ.. »


โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙  กุมภาพันธ๋ ๒๕๖๓ ณ วัดหัวคู้ ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) วัน ๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา โรงเร...

อ่านต่อ.. »


Christmas Day 2019

Christmas Day 2019 ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม วันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ...

อ่านต่อ.. »


นักเรียนกองทุนเสมอภาค

นักเรียนกองทุนเสมอภาค ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอนรับคณะกรรมการ ตรวจติดตาม กิจกรรมพัฒนานักเรียนยากจนพิเศษ นักเรียนกองทุนเสมอภาค ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคร)  วันที่ ๑๘...

อ่านต่อ.. »


นิเทศ ติดตาม สอบ Pre O-Net ปีการศึกษา ๒๕๖๒

นิเทศ ติดตาม สอบ Pre O-Net ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม สอบ Pre O-Net ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศกษาปีที่ ๓ ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) วั...

อ่านต่อ.. »


Pre O-Net ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Pre O-Net ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการทดสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทย...

อ่านต่อ.. »


กีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนบางเสาธง

กีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนบางเสาธง ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนบางเสาธง  " บางเสาธงเกมส์ ครั้งที่ ๒ " วันที่ ๑๙...

อ่านต่อ.. »


ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน IQA AWARD ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

QA AWARD ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน IQA AWARD ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ...

อ่านต่อ.. »


วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ท่านผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  จัดงาน วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

นางสาววัลภา  มีแก้ว

บริหารงานวิชาการ

 

นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา

บริหารงานงบประมาณ

 

นางสาวณัฐชนม์ เกิดดี

บริหารงานด้านบุคคล

 


นายพยากรณ์ ก่อแก้ว

บริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ