Facebook


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

วันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับนักเรียน เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ...

อ่านต่อ.. »


ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ดร.พิไลวรรณ แตงขาว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ...

อ่านต่อ.. »


วันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการ "วันแห่งความสำเร็จ" ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ มัธยมศึกษาที่ ๓ ณ โรงเรียนวัดมงคลนิม...

อ่านต่อ.. »


ประชุมสรุปงานและการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประชุมสรุปงานและการจัดทำแผนปฏิบัติการ ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมสรุปงานและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ...

อ่านต่อ.. »


ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

  ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการโครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) วันที่ ๒๖ มีน...

อ่านต่อ.. »


"มงคลนิมิตรเกมส์" ปีการศึกษา ๒๕๖๑

"มงคลนิมิตรเกมส์" ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายใน "มงคลนิมิตรเกมส์" ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคา...

อ่านต่อ.. »


"๖๑ มงคลปริทรรศ สร้างสรรค์วิชาการ"

"๖๑ มงคลปริทรรศ สร้างสรรค์วิชาการ" ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันวิชาการ"๖๑ มงคลปริทรรศ สร้างสรรค์วิชาการ" ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิ...

อ่านต่อ.. »


บันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงาน

บันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงาน ท่านผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการบริหารงานบุคคล  ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) วันที่ ๒๑ มีนา...

อ่านต่อ.. »


วันบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดงานพิธีมอบเกียรติบัตร "วันบัณฑิตน้อย" ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ....

อ่านต่อ.. »


พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (แบบมีเงื่อนไข)

พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (แบบมีเงื่อนไข) ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ(แบบเงื่อนไข) ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

นางสาววัลภา  มีแก้ว

บริหารงานวิชาการ

 

นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา

บริหารงานงบประมาณ

 

นางสาวณัฐชนม์ เกิดดี

บริหารงานด้านบุคคล

 


นายพยากรณ์ ก่อแก้ว

บริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ