Facebook


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


กิจกรรมโรงเรียนสุจริต

"เยาวชนรุ่นใหม่ กล้า เก่ง ดี"

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)

จัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต "เยาวชนรุ่นใหม่ กล้า เก่ง ดี" โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกระบบชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 4 ฐาน

วันที่ 24 กันยายน 2563


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

นางสาววัลภา  มีแก้ว

บริหารงานวิชาการ

 

นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา

บริหารงานงบประมาณ

 

นางสาวณัฐชนม์ เกิดดี

บริหารงานด้านบุคคล

 


นายพยากรณ์ ก่อแก้ว

บริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ