Facebook


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


พิธีมอบทุนจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) 

ได้รับการจัดสรรเงินทุน เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่มีความยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข 

จำนวน 41 คน ทุนละ 2,000 บาท

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิไลวรรณ แตงขาว

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลนมิตร (มงคลพิทยาคาร)

เป็นผู้มอบทุนให้กับนักเรียน

วันที่ 1 ตุลาคม 2563


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

นางสาววัลภา  มีแก้ว

บริหารงานวิชาการ

 

นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา

บริหารงานงบประมาณ

 

นางสาวณัฐชนม์ เกิดดี

บริหารงานด้านบุคคล

 


นายพยากรณ์ ก่อแก้ว

บริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ