Facebook


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


ประเพณีลอยกระทง

ประจำปี ๒๕๖๓

ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมกับนักเรียนทุกคน 

ร่วมกันจัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓

กิจกรรมในงาน

ประกวดการประดิษฐ์กระทง 

ประกวดหนูน้อยนพมาศ

ถวายกระทงที่วัดมงคลนิมิตร

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

---------------------------------------------------------------

และในวันลอยกระทง 

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

คณะครู นักเรียนจิตอาสาได้ร่วมกับวัดมงคลนิมิตรทำกระทง

จำหน่ายในวัดมงคลนิมิตร

---------------------------

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)

ได้ส่งนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมประกวด

หนูน้อยนพมาศ

เทศบาลตำบลบางเสาธง 

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

นางสาววัลภา  มีแก้ว

บริหารงานวิชาการ

 

นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา

บริหารงานงบประมาณ

 

นางสาวณัฐชนม์ เกิดดี

บริหารงานด้านบุคคล

 


นายพยากรณ์ ก่อแก้ว

บริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ