Facebook


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางเสาธง

โดย นางแสงเดือน สุขรมย์

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

และ นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม

ศึกษานิเทศน์ ชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓


ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

          

นายประกาศน เจริญยิ่ง  


หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

นางสาววัลภา  มีแก้ว

บริหารงานวิชาการ

 

นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา

บริหารงานงบประมาณ

 

นางสาวณัฐชนม์ เกิดดี

บริหารงานด้านบุคคล

 


นายพยากรณ์ ก่อแก้ว

บริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ