Facebook


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

วิสัยทัศน์

 

                โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)  เน้นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนที่ขอรับบริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมนำสู่สากลบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ

  1. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ
  3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
  4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สู่สากล
  5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

เป้าหมาย

1.  เด็กปฐมวัยและนักเรียนในเขตบริการได้เข้าเรียนทุกคน

2.  ครูได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

3.  นักเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและศึกษาต่อทุกคน

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

          

นายประกาศน เจริญยิ่ง  


หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

นางสาววัลภา  มีแก้ว

บริหารงานวิชาการ

 

นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา

บริหารงานงบประมาณ

 

นางสาวณัฐชนม์ เกิดดี

บริหารงานด้านบุคคล

 


นายพยากรณ์ ก่อแก้ว

บริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ