Facebook


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

เอกสารการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 - 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร 4 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 4 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง 2 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง 2 ฉบับ
6. ใบวุฒิการศึกษา ปพ. (ฉบับจริง) และสำเนา 4 ฉบับ
7. ใบรับรองแพทย์ (คลินิกหรืออนามัยก็ได้)
8. เอกสารอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล ,ใบมรณะบัตร (เอกสารที่ถ่ายสำเนาต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาด้วยตัวเจ้าของสำเนาเองทุกฉบับ)


ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

          

นายประกาศน เจริญยิ่ง  


หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

นางสาววัลภา  มีแก้ว

บริหารงานวิชาการ

 

นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา

บริหารงานงบประมาณ

 

นางสาวณัฐชนม์ เกิดดี

บริหารงานด้านบุคคล

 


นายพยากรณ์ ก่อแก้ว

บริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ