โครงการโรงเรียนคุณธรรมFacebook

 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ที่ตั้ง๑๑๖หมู่ที่ ๑ตำบล บางเสาธง อำเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๒ 

โทร  ๐๒ ๓๑๒๘๑๘๘   โทรสาร ๐๒ ๓๑๒๘๑๘๘
e-mailcherry๑๘๑๐๑๖๒๕๑๖@hotmail.com

เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เนื้อที่…๘..ไร่  เขตพื้นที่บริการ  หมู่ที่ ๑ ตำบลบางเสาธง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางเสาธง  และหมู่ที่ ๑ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่


ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

          

นายประกาศน เจริญยิ่ง  


หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

https://www.picz.in.th/image/anigif.HuRYU1

นางสาววัลภา   วีระพันธ์พัฒนา

บริหารงานวิชาการ

 

นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา

บริหารงานงบประมาณ

 

นางสาวณัฐชนม์ เกิดดี

บริหารงานด้านบุคคล

 


นายพยากรณ์ ก่อแก้ว

บริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ