Facebook


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

ชื่อ : นายพยากรณ์ ก่อแก้ว

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสมพร ธรรมวิทวัส

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 3
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางบำรุง หาญสุวรรณ

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายวทัญญู ปิ่นทอง

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางรุนนิสา ตะนาดะ

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวกมลวรรณ สิทธิบุตร

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายณัฐชัย สมสี

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวสุชาวดี สุภจินดา

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวสุกัญญา ศรีแสน

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายชัยณรงค์ วันทอง

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

 

นางสาววัลภา  มีแก้ว

บริหารงานวิชาการ

 

นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา

บริหารงานงบประมาณ

 

นางสาวณัฐชนม์ เกิดดี

บริหารงานด้านบุคคล

 


นายพยากรณ์ ก่อแก้ว

บริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ