แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

วันที่ 22-24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

ณ ค่ายพักแรม กองพันทหารสื่อสาร


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา