แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

ประวัติโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)

 

 พ.ศ. 2482     เปิดสอนโดยใช้ศาลาการเปรียญวัดมงคลนิมิตรโดยมี                                                  นายประสิทธิ์  สัตยวนิชเป็นครูใหญ่คนแรก

 พ.ศ. 2487     สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ขนาด 9 X 27 1 หลัง

 พ.ศ. 2500     สร้างอาคารเรียนแบบ 003 จำนวน 5 ห้องเรียน 1 หลัง

 พ.ศ. 2507     สร้างอาคารเรียน แบบ 004 2 ชั้น 8 ห้องเรียน

 พ.ศ. 2517     สร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 4 ห้องเรียน ต่อมาได้งบประมาณเพิ่มเติมชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียน

 พ.ศ. 2521     สร้างโรงอาหาร 1 หลัง  ขนาด 8 X 21 เมตร ประชาชนบริจาคเงินสมทบ 90,000 บาท

 พ.ศ. 2529     สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 203/2526 ขนาด 10 X 20 เมตร

 พ.ศ. 2530     สร้างบ้านพักครู แบบ สปช.301/2526 1 หลัง และได้งบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.601/2526   จำนวน 4 ที่นั่ง

 พ.ศ. 2533     ได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/2529 จำนวน  5 ห้องเรียน

 พ.ศ. 2539     ปูตัวหนอนหน้าอาคารหน้าอาคารแบบ สปช.105/2529

 พ.ศ. 2540    ได้รับอนุมัติรื้อถอนอาคารเรียนแบบ 004

 พ.ศ. 2540     ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 2/28 ปรับปรุง 4 ชั้น จำนวน 9 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง
                     ใช้งบประมาณ 3,062,400 บาท จัดทอดผ้าป่าการศึกษาในวันเด็กที่ 12 มกราคม 2540
                     แล้วเสร็จวันที่ 20 มกราคม  2542

 พ.ศ. 2543     ได้รับงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (สาขาบางพลี) สร้างสนาม วอลเลย์บอล  เป็นเงิน 75,000 บาท

 พ.ศ. 2545     สร้างซุ้มพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ได้รับเงินบริจาคและทอดผ้าป่าเป็นเงิน 75,000 บาท

 พ.ศ. 2548     ย้ายอาคารเรียนแบบ 003 ทำเป็นอาคารเรียนแบบ 2 ชั้น                                              ใช้เงิน 475,000 บาท

 พ.ศ. 2549     ได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลบางเสาธงจำนวน 375,000 บาท สร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านทิศใต้และทิศตะวันออก ยาว 127 เมตร

 พ.ศ. 2551     ผู้ต้องหาทัณฑสถานสมุทรปราการ จำนวน 50 คน มาขนดินปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน จำนวน 2 วัน

 พ.ศ.  2552  โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน12 เครื่อง     งบประมาณ 343,000บาท

 พ.ศ. 2553 -ได้อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 (2ชั้น7 ห้องเรียนงบประมาณ 2,950,000 บาท)
                     จากโครงการ ไทยเข้มแข็ง SP2

                     - ได้อาคารเรียนแบบสปช 105/29 (2 ชั้น5 ห้องเรียนงบประมาณ 3,614,000 บาท)

                        จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

                     -  ได้งบประมาณ  150,000 บาท  จากโครงการไทยเข้มแข็ง SP2 ปรับปรุงห้องสมุด   

                  -  ได้รับงบประมาณจากอำเภอ บางเสาธง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท
                      (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)  สร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด สร้างในปี  พ.ศ.2553                              

                  -  ได้งบประมาณ  1,806,000 บาท จากงบแปรญัตติ สร้างสนามฟุตซอล 

                 พ.ศ. 2555  - ได้งบลงทุน ค่าที่ดินก่อสร้างและสิ่งก่อสร้าง  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
                     ขั้นพื้นฐาน  ก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง แบบ 205/26 จำนวนงบประมาณ 617,600 บาท
                     - ได้งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(งบแปรญัตติ) ปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์
                     งบประมาณ 2,500,000 บาท  จาก ส.ส. สลินทิพย์  สุขวัตฒ์

                       - โรงเรียนได้รับงบประมาณ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                                    ปีงบประมาณ 2555
       รายการป้ายชื่ออาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา                                      จำนวนเงิน 266,000 บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

     - โรงเรียนได้รับงบประมาณ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)ปีงบประมาณ 2555  รายการครุภัณฑ์
       ดนตรีสากล จำนวนเงิน 244,000 (สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

    - โรงเรียนได้รับงบประมาณ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)ปีงบประมาณ 2555  รายการอุปกรณ์
       พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา จำนวนเงิน 65,500 บาท
       (หกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

    - โรงเรียนได้รับงบประมาณ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)ปีงบประมาณ 2555  รายการอุปกรณ์ 
       ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา) จำนวนเงิน 171,000 บาท 
       (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

พ.ศ.  2556 - โรงเรียนได้งบประมาณ งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2556 รายการสร้าง
                    ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 จำนวนเงิน 435,000 บาท

    - โรงเรียนได้งบประมาณ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2556
       รายการโทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว  จำนวนเงิน 30,000 บาท

พ.ศ.2557  - โรงเรียนได้งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ  
                     2557 จำนวนเงิน 50,000  บาท

ภาคบังคับ งบดำเนินงาน  ปีงบประมาณ  2557 รายการ การจัดซื้อสื่อวัสดุ/หนังสือห้องสมุด
จำนวนเงิน 90,000 บาท

 

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล

หัวหน้างานฝ่ายทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา