แผนปฏิบัติการโรงเรียน

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

ชื่อ : นาย ยุทธพล ทับลา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิ : ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)/ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)/ป.วิชาชีพครู(หลักสูตรและการสอน)/ ป.บัณฑิต(บริหารการศึกษา
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นาง กวิตา เลิศตละวนิชา

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน (คศ.3)
วุฒิ : ศษ.ม.(บริการการศึกษา)/ ศษ.บ.(ประถมศึกษา)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางบำรุง หาญสุวรรณ

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : คบ.(การประถมศึกษา)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวรจนา กันทะเนตร

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : คบ.(คณิตศาสตร์)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาววัลภา วีระพันธ์พัฒนา

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ )
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายกฤษนันท์ วีระพันธ์พัฒนา

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) /ป.วิชาชีพครู
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายวทัญญู ปิ่นทอง

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : วท.บ.(เทคโนโลยีสารเทศ) /ป.วิชาชีพครู
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวสุกัญญา ศรีเสน

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : คบ.(การศึกษาปฐมวัย)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายชัยณรงค์ วันทอง

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : ศษ.บ.(การประถมศึกษา)
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายสิทธิศักดิ์ ศรีกุดค้าว

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : กศ.บ.(พลศึกษา )
รายละเอียด.. »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย

  

หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ

 

หัวหน้างานฝ่ายบุคคล

หัวหน้างานฝ่ายทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา